Statystyki

Dane statystyczne charakteryzujące realizację projektu „Animator – Moje Boisko – Orlik 2012 w latach 2009-2010

W trakcie dwóch lat realizacji projektu "Animator - Moje Boisko - Orlik 2012" dofinansowano łącznie działalność 1 871 animatorów. Zasadniczą różnicą pomiędzy rokiem 2009 a 2010 jest dopuszczenie możliwości zatrudnienia dwóch animatorów na jednym obiekcie. Kwota dofinansowania nie uległa zmianie i wynosi 1000 zł brutto/miesiąc/osobę lub po 500 zł brutto/miesiąc/osobę w przypadku zatrudnienia na 1 obiekcie 2 animatorów, przez okres max. 9 miesięcy (marzec-listopad) lub inny okres wynikający z terminu złożenia wniosku. Możliwość zatrudnienia na 1 obiekcie 2 „animatorów” została wprowadzona na wniosek jednostek samorządu terytorialnego, które często miały problem ze znalezieniem jednej osoby, która deklarowała przepracowanie 160 godzin na obiekcie ORLIK w skali 1 miesiąca. Obserwujemy coraz większe zainteresowanie przystąpieniem do programu, które wzrasta proporcjonalnie do liczby nowo powstałych obiektów.

Wnioski:
W 2009 roku, na 562 oddane do użytku obiekty, do udziału w projekcie zgłoszono 438 kompleksów "Orlik" (ponad 77% wszystkich obiektów) – wg stanu na dzień 17.07.2009.

W roku 2010, na 1287 oddanych do użytku obiektów, w projekcie uczestniczyli „animatorzy” pracujący na 1100 kompleksach „Orlik" (ponad 85% wszystkich obiektów) – wg stanu na dzień 11.08.10.

• Liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach na boiskach "Orlik" w ciągu dwóch lat wzrosła ze średnio 611 osób w jednym miesiącu na każdym obiekcie w roku 2009, do 690 osób w roku 2010. Łączna liczba dzieci i młodzieży korzystającej z obiektów "ORLIK" w 2009 i 2010 r. to ponad 9 milionów 186 tysięcy osób.

• Zwiększa się również zainteresowanie osób dorosłych korzystaniem z kompleksów "Orlik". W roku 2009 na każdy obiekt w jednym miesiącu przypadało średnio 149 uczestników, w roku 2010 były to 172 osoby. Reasumując, w ciągu dwóch lat, w różnorodnych zajęciach realizowanych na obiektach "ORLIK", wzięło udział ponad 2 miliony 278 tysięcy osób dorosłych.

Z przedstawionych danych wynika, że duży wpływ na zwiększenie liczby osób uczestniczących w zajęciach na boiskach "Orlik" miała: aktywność animatorów, organizacja ciekawych zajęć oraz imprez sportowo-rekreacyjnych. Nie bez znaczenia jest tutaj również pomoc i zaangażowanie samorządów lokalnych przy realizacji i promocji przedsięwzięć sportowych. Biorąc pod uwagę liczbę zorganizowanych zajęć można stwierdzić, że w 2010 roku animatorzy wykazali się większą kreatywnością i aktywnością niż w roku 2009. Średnio, w 2009 r. na jednym obiekcie, w ciągu miesiąca przeprowadzono ok. 49 jednostek zajęć, w roku 2010 - 62 jednostki. Łącznie w latach 2009-2010 animatorzy przeprowadzili na obiektach "Orlik" 812 tys. jednostek zajęć o bardzo różnorodnej specyfice, ukierunkowanych na nauczanie poszczególnych elementów technicznych różnych dyscyplin sportu (głównie gier zespołowych), zdobywania i doskonalenia umiejętności taktycznych, ale także w formie gier i zabaw dla najmłodszych uczestników.

• W latach 2009 i 2010r. na obiektach "Orlik" przeprowadzono ponad 46 tys. imprez i zawodów sportowych, głównie w grach zespołowych. Dominującą dyscypliną była piłka nożna. Organizowano także różnorodne imprezy środowiskowe typu: festyny rodzinne, pikniki, zabawy rekreacyjne. W roku 2009 średnio w ciągu jednego miesiąca, na jednym obiekcie odbywały się 4 imprezy, dla porównania w 2010 roku - 3 imprezy.