BIAŁY ORLIK 2012


PILOTAŻOWY PROGRAM
BUDOWY SKŁADANYCH LODOWISK SEZONOWYCH ORAZ LODOWISK STAŁYCH „BIAŁY ORLIK”

I.      CELE I ZADANIA PROGRAMU

Mając na uwadze rozwój oraz popularyzację sportów zimowych, Ministerstwo Sportu i Turystyki wdraża pilotażowy program obejmujący budowę składanych lodowisk sezonowych oraz lodowisk stałych. Lodowiska muszą zostać umiejscowione na terenie kompleksu sportowego, powstałego w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012”. Lodowiska składane montowane powinny być na boiskach o nawierzchni poliuretanowej (zbudowanych na podłożu przepuszczalnym), natomiast lodowiska stałe zrealizowane powinny zostać w innym miejscu w bezpośrednim sąsiedztwie Orlika, zapewniającym możliwość należytego ich wykonania. Podstawowym warunkiem przystąpienia do programu jest założenie, że budowa obiektu będzie współfinansowana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Obiekt będzie ogólnodostępny. Możliwe jest pobieranie za korzystanie z lodowiska opłat, które będą bilansowały koszty ponoszone na utrzymanie obiektu.

Cele programu:

 1. udostępnienie społeczeństwu nowoczesnych lodowisk;
 2. popularyzacja zimowych dyscyplin sportowych takich jak łyżwiarstwo i hokej;
 3. upowszechnienie jazdy na łyżwach poprzez jakościową poprawę infrastruktury sportowej.


II.    GŁÓWNE ZAŁOŻENIA

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą, to jest:

1. lodowisko o minimalnej powierzchni 400 m2, oparte o jeden z poniższych systemów:

 • maty chłodnicze
 • rury polietylenowe
 • rury aluminiowe
 • orurowanie właściwe dla lodowisk stałych;

2. agregat chłodniczy zapewniający właściwe funkcjonowanie lodowiska;

3. bandy na całym obwodzie lodowiska;

4. oświetlenie lodowiska;

5. chodniki gumowe w ciągach komunikacyjnych, o powierzchni gwarantującej bezpieczne korzystanie z obiektu.

 

III. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

środki budżetowe

Kwota środków budżetowych przeznaczona na realizację zadań objętych programem, wynosić będzie 50% kosztów kwalifikowanych zadania, nie więcej jednak niż 300.000 zł  brutto.

• środki własne wnioskodawcy

Środki w budżecie wnioskodawcy, zaplanowane  w wysokości  gwarantującej  rzeczowe zakończenie zadania. Udział własny wnioskodawcy może być pokryty poprzez wykonanie prac sposobem gospodarczym lub w ramach robót publicznych albo prac społecznych. Rozliczenie prac wykonanych w wyżej wymieniony sposób wymaga złożenia kosztorysu powykonawczego, zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Koszt wykonania kosztorysu pokrywa  wnioskodawca. W indywidualnych przypadkach dopuszcza się inny montaż finansowy środków własnych wnioskodawcy oraz środków innych.

 

IV.  ZOBOWIĄZANIA WNIOSKODAWCY

Po stronie inwestora leży zapewnienie:

 • przyłącza elektrycznego o mocy zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie lodowiska;
 • ujęcia wody o odpowiedniej wydajności;
 • przyszłej obsługi lodowiska;
 • miejsca składowania przenośnych elementów lodowiska poza okresem jego funkcjonowania – w przypadku lodowisk składanych.

Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia:

 • o posiadaniu środków własnych lub innych na realizację inwestycji;
 • o posiadaniu środków własnych lub innych na utrzymanie obiektu;
 • potwierdzające fakt, że będzie to obiekt ogólnodostępny,
 • o wyborze oferty wykonania zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującej wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy – na rynku funkcjonuje wiele firm, specjalizujących się w montażu i budowie lodowisk.

Wnioskodawca zobowiązany jest również do przedłożenia:

 • dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością;
 • projekt zagospodarowania działki ze wskazaniem lokalizacji lodowiska;
 • opinii RIO za 2011 r.

 

V.    KOSZTORYS

Wstępnie oszacowany koszt budowy kompleksu  wynosi około 600 000 zł brutto. Rzeczywisty koszt  zadania znany będzie po wykonaniu dokumentacji technicznej i zostanie zweryfikowany po zakończeniu procedury przetargowej, wyłonieniu wykonawcy i zakończeniu zadania. 

 

VI. KOSZTY KWALIFIKOWANE

Za koszty kwalifikowane uznane zostaną następujące pozycje zbiorczego zestawienia kosztów:

 1. opracowanie dokumentacji technicznej;
 2. zakup i montaż przyłącza oraz infrastruktury niezbędnej do wytworzenia lodu;
 3. zakup i montaż band wokół lodowiska;
 4. wykonanie oświetlenia;
 5. zakup i montaż chodników gumowych w ciągach komunikacyjnych, o powierzchni gwarantującej bezpieczne korzystanie z obiektu.

 

VII.    KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE

Za koszty niekwalifikowane uznane zostaną następujące pozycje zbiorczego zestawienia kosztów:

 1. zagospodarowanie terenu niezwiązane bezpośrednio z lodowiskiem;
 2. zakup systemu nagłośnienia lodowiska;
 3. wykonanie zaplecza technicznego (wypożyczalnia łyżew, szatnie);
 4. zakup pozostałego sprzętu: typu ławki, suszarka do łyżew, ostrzałka do łyżew;
 5. wykonanie przyłączy technicznych niezwiązanych z lodowiskiem;
 6. koszt demontażu lodowiska;
 7. zakup maszyny do pielęgnacji lodu;
 8. wykonanie ewentualnego zadaszenia obiektu;
 9. koszty związane z obsługą obiektu.

 

VIII.        SPOSÓB KONTROLI I NADZORU NAD REALIZACJĄ PROJEKTU

 1. Nadzór nad realizacją programu sprawował będzie Departament Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.
 2. Departament Infrastruktury Sportowej uprawniony będzie do dokonywania bieżącej kontroli realizacji inwestycji;
 3. Inwestorzy w terminie i na warunkach określonym w umowie o dofinansowanie, zobowiązani będą do przedłożenia kompleksowego sprawozdania z realizacji inwestycji.

 

IX. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 1. Wskazani przez Urzędy Marszałkowskie potencjalni beneficjenci programu „Biały Orlik”, występują do Ministerstwa Sportu i Turystyki z wnioskiem o dofinansowanie w terminie do 21 września 2012 r.
 2. Ministerstwo Sportu i Turystyki określa kryteria wyboru beneficjentów programu spośród propozycji zgłoszonych przez Urzędy Marszałkowskie.
 3. Minister Sportu i Turystyki zawiera z wnioskodawcami umowy o udzielenie dotacji na realizację zadania.
 4. Dotacja przekazywana jest na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy i musi zostać wykorzystana do końca roku 2012.
 5. Rozliczenie dotacji nastąpi wg szczegółowych ustaleń zawartych w umowie pomiędzy wnioskodawcą a Ministrem Sportu i Turystyki. 
 6. Termin realizacji zadania to 31.12.2012 roku.

kliknij, aby pobrać formularz wniosku o dofinansowanie